Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Kanna.nl. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als ook op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts) handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen worden door Kanna.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

BETALINGEN:

Bij Kanna.nl betaalt u altijd vooruit, tenzij anders overeengekomen.

LEVERING:

Kanna.nl verstuurd binnen 72 uur uw bestelling, nadat uw betaling ons heeft bereikt. Kanna.nl staat garant voor de levering van de goederen die u bij ons besteld. Mochten wij onverwacht een door u besteld artikel niet kunnen leveren, dan wordt het reeds betaalde bedrag per omgaande teruggeboekt.

OVEREENKOMSTEN, SPECIFICATIE´S EN AANBIEDINGEN:

Alle producten geleverd door Kanna.nl blijven eigendom van Kanna.nl totdat de betaling hiervan volledig is ontvangen door Kanna.nl. Een aanbieding of offerte bindt Kanna.nl niet. Een overeenkomst met Kanna.nl komt slechts tot stand indien uw bestelling door Kanna.nl wordt aanvaard of als Kanna.nl uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezend.

PRIJZEN:

Alle prijzen zijn in Euro inclusief 21% BTW en verzendkosten. Al de door Kanna.nl gehanteerde prijzen zijn in het beginsel vaste prijzen, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Kanna.nl geldende omstandigheden. Het kan desondanks gebeuren dat sommige prijsbepalende factoren zoals valutakoersen of inkoopprijzen zich wijzigen zodat Kanna.nl overeenkomstig haar prijzen moet aanpassen.

AFLEVERING:

Kanna.nl levert de producten af op het aan haar opgegeven c.q. overeengekomen adres. Kanna.nl streeft ernaar om alle bestelde producten voor of op de afgesproken data te leveren. Mocht dit echter ondanks alle door Kanna.nl gedane moeite niet lukken, dan zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Kanna.nl niet in staat is om binnen twee weken na besteldatum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, d.m.v. een enkel schriftelijk bericht te ontbinden. In geval van overschrijding van de leveringstermijn door Kanna.nl heeft u geen recht op schadevergoeding. Kanna.nl heeft ten alle tijde het recht bestellingen in gedeeltes af te leveren en/of gedeeltes tegen te houden tot de zending compleet is. Bij verzending in gedeeltes zijn alle kosten voor verzending betreffende in backorder staande producten voor rekening van Kanna.nl. Alle bestellingen geplaatst bij Kanna.nl worden geverifieerd. Dit om zogenaamde valse bestellingen tot een minimum te beperken. Indien Kanna.nl u desondanks mocht betrappen op het opzettelijk plaatsen van valse bestellingen, dan behoud Kanna.nl (derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst) zich het recht alle schade en gemaakte onkosten te verhalen bij de opdrachtgever van de betreffende bestelling. Al uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden door Kanna.nl vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

RISICO:

De door u bestelde producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen
afleveringsadres zijn afgeleverd. Bestellingen boven de € 50,00 die door Kanna.nl worden verzonden, worden door Kanna.nl verzekerd. Bij retourzendingen aan Kanna.nl dient u de producten degelijk te verpakken en voldoende te frankeren. Alle schade aan het product opgelopen tijdens het transport door slechte verpakking is voor rekening van de afzender en geeft Kanna.nl het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) alle schades en kosten ten nadele, indien van toepassing, van Kanna.nl op de afzender te verhalen. Niet voldoende gefrankeerde (retour) zendingen aan Kanna.nl worden zonder beding ongefrankeerd aan u retour gezonden.

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de product specificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geld deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald. Het voorafgaande laat onverlet het recht van Kanna.nl om ten alle tijde wijziging van en aanvulling op productspecificaties aan te brengen. Zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst dat met zich mee zou brengen.

GARANTIE:

Voor alle door Kanna.nl geleverde producten geld een garantie/houdbaarheids termijn van 3 maanden. Mocht de garantietermijn van de fabrikant van het product langer zijn dan de door Kanna.nl geboden garantietermijn, dan blijft de geboden garantie termijn van de fabrikant gehandhaafd. Wanneer een voor garantie in aanmerking komend product onverhoopt niet meer leverbaar mocht zijn, behoud Kanna.nl zich het recht dit product te vervangen voor een gelijkwaardig product. Terugbetaling van de aankoopprijs van het product geschiedt alleen als omruilen tegen een gelijkwaardig product niet mogelijk is, of op verzoek van de klant als de levertijd van het vervangende artikel langer duurt dan twee weken. Eventuele prijsverschillen voorkomend uit genoemde omruilgarantie worden in overleg Kanna.nl wederzijds vergoed. In het geval dat het prijsverschil groter is dan Euro 25,- ten nadele van de koper, betaald Kanna.nl desgewenst na overleg en retour ontvangst van het product, de koper het volledige aankoopbedrag minus verzendkosten terug. Voor garantie in aanmerking komende producten dienen altijd voldoende gefrankeerd, in de originele verpakking en compleet te worden aangeboden. Incomplete en onvoldoende gefrankeerde voor garantie in aanmerking komende producten worden door Kanna.nl niet in behandeling genomen en ongefrankeerd retour gezonden. Kanna.nl behoud zich het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) hiervoor Euro 10, - aan administratie kosten in rekening te brengen, te voldoen door de afzender.

Door een bestelling te plaatsen bij Kanna.nl gaat U akkoord met de algemene voorwaarden en de verzendinformatie, zoals deze op de website van Kanna.nl is beschreven.

POSTADRES:


Kanna.nl
Herbou Group

Jollesweg 5
7602 CZ Almelo
Tel. 0546-707025
K.v.K. Nr. : 08152536
B.T.W. Nr : NL001662517B58